Najczęściej kupowane

Promocje

REGULAMIN SKLEPU STYLOWOSHOP.COM

I Wstęp

MARCIN KOSAK z siedzibą w Warszawie, adres: 03-021 Warszawa, ul. Ziołowa 12B, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze REGON 367432614, NIP 5242468844, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem Stylowoshop.com („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest MARCIN KOSAK z siedzibą w Warszawie, adres: 03-021 Warszawa, ul. Ziołowa 12B.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu Stylowoshop.com oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień na towary dostępne w ofercie Sklepu oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

MARCIN KOSAK umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a MARCIN KOSAK z siedzibą w Warszawie.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)  wraz z dostawą towarów.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Informacje  podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. MARCIN KOSAK zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji MARCIN KOSAK podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji .

Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a)      Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b)      Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c)      Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d)     Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

e)      Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III Zawarcie umowy sprzedaży:

Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

a)      na stronie sklepu (on-line),

b)      telefonicznie,

c)      pocztą elektroniczną.

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Sklepu, zgodnie z informacją zawartą na stronie Sklepu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną MARCIN KOSAK co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. 

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru lub (ii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV Dostawa i odbiór

Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firm spedycyjnych wyszczególnionych w procesie składania zamówienia. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej przewidywany czas dostawy znajduje się w zakładce „Dostawa” . Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą przelewu internetowego). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie jeżeli wynika ono z pracy dostawcy lub/i nie jest ono zależne od Sklepu. 

Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w STYLOWO z siedzibą w Warszawie 00-778, przy ul. Promenada 9/11 lok.38 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. Klient zobowiązany jest do odbioru towarów w terminie 10 dni od dnia otrzymania złożenia zamówienia.  

  

V Ceny i metody płatności

1.    Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2.    Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3.    Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

a)      gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),

b)      przelewem bankowym na rachunek bankowy Pekao S.A. 86 1240 2887 1111 0010 7392 0912 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek MARCIN KOSAK lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

4.   MARCIN KOSAK zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty

Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. 

MARCIN KOSAK jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

MARCIN KOSAK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki na koszt Klienta, na adres: STYLOWO          ul. Promenada 9/11 lok.38, 00-778 Warszawa. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową MARCIN KOSAK wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez MARCIN KOSAK, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru oraz koszty przesyłki zwrotnej.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 10 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). Pieniądze odesłane jak najszybciej, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Klient może również dokonać zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie towarów do siedziby MARCIN KOSAK po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. 

W takim wypadku zwrot ceny zakupu przez Klienta zwracanych towarów nastąpi w terminie  7 dni roboczych na podany przez Klienta nr rachunku bankowego. 

VII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną: 

a)      Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b)      Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c)      Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów 

2.      Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej. 

3.      Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a)      Dostęp do sieci Internet, 

b)      Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c)      Posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

4.      Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail shop@stylowoshop.com lub telefonicznie na nr tel: +48 789 129 998 . Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. 

 

5.     MARCIN KOSAK informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.  

VIII Zapisy końcowe 

1.    Zasady ochrony danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez MARCIN KOSAK wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2.     Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3.    Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5.    Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6.    MARCIN KOSAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

7.    Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.